Take Screenshot, Crop & Share image with Friends & Family


ताऊ मास्टर से – मेरा छोरा पढाई मै कैसा सै ?

मास्टर - चौधरी यू समझ ले,……
आर्यभट्ट ने जीरो की खोज इसके खातिर ही करी थी ।

/99Chutkule

/99Chutkule

< Older

Login

Newer >

Create ID / Password
Search Jokes in Site

Go to Live Fun Forum